Sunday, October 31, 2010

தர்ஹா வழிபாட்டிற்கெதிராக...: முஸ்லிம் பெயர்தாங்கிகளையும் பொம்பளை அவ்லியாவை(?)யு...

தர்ஹா வழிபாட்டிற்கெதிராக...: முஸ்லிம் பெயர்தாங்கிகளையும் பொம்பளை அவ்லியாவை(?)யு...: "ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும் நரகத்திற்காகவே பலரைப் படைத் துள்ளோம். அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மூலம் அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. ..."

Muslim Demographic Response

Tony Blairs sister-in-law Lauren Booth reverts to Islam LIVE at the GPU ...

Another Heart Turns To Islam

Free Free Palestine

Thursday, October 28, 2010

Hadith - CLEANLINESS IS HALF OF FAITH


 

 

CLEANLINESS IS HALF OF FAITH

 

Abu Malik Al-Ashary (ra) reported that the Messenger of Allah (saw) said:

 

"Cleanliness is half of faith and

Al-Hamdu Lillah fills the scale, and

Subhan Allah and Al-Hamdu Lillah fill up what is between the heavens and the earth, and

Prayer is a Light, and

Charity is Proof (of one's faith) and

Endurance is a brightness and

The Holy Quran is a proof of your behalf or against you.

 

All men go out early in the morning and sell themselves, thereby setting themselves free or destroying themselves."

 

 • Imam Muslim Kitab At-Taharah (book of purification) no 1/223 || Imam Ahmad in Al-Musnad no.5/343

 

The Prophet (saw) said, "Cleanliness is half of faith." Cleanliness means washing oneself with water in order to eliminate impurities.  It is said that "faith" here refers to prayer as Allah says:

2:143

Which means And Allah would never make your faith (prayers) to be lost  

 • [Quran 02:143]

 

 

If faith refers to prayer in this hadith, no prayer is accepted except after ablution, Thus cleanliness is considered as half of prayer.  The word "half" here has the same meaning as in the Qudsy Hadith in which Allah says what means, "I have divided the prayer into two halves between Me and my Servant,

 • Imam Muslim Kitab As-Salath (Book on Prayer) no 38/395

 

 

 

"Prayer" here refers to the recitation of Surat Al-Fatihah (opening Chapter) offered during the prayer.  Surat Al-Fatihah is divided into a half for worship and the other half for seeking forgiveness.  Prayer expiates sins provided that a person perfects his ablution.  

 

Uthman bin Affan (ra) reported that the Prophet (saw) said, "If a Muslim performs ablution and perform the five prescribed prayer, they will expiate his sins"

 

 • Imam Muslim Kitab At-Taharah (book of purification) no 231/10,11

 

 

Allah(swt) knows the best

-----------------------------------------Footnotes-----------------------------------------

To unsubscribe; Email: hadithdaily@hadithway.com with subject "unsubscribe"

To subscribe others; Email: hadithdaily@hadithway.com with subject "subscribe"Evolution of Man vs TV

Evolution of Man vs TV


Click here to join        nidokidos

Fake Tomb Picture


 

 

In The name of Allah,The                     Most Merciful,The Most gracious

Fake Tomb Pictures of Prophet Muhammad (pbuh)

Assalam Alaikum Wa Rehmath Ullahi Wa Barkatahu

 

This is just a plan of  Few Bad Unbelievers,who created this false image of  Prophet Muhammad (pbuh) Tomb.

  As We Are Guided By The Greatest Personality On Mankind,

we Are Not Allowed To Do Anything Wrong With Them Or With There Believes.

Below Listed Pictures With Tittle And

" FAKE IMAGE" Claimed As Prophet MOHAMMED TOMB Picture Being Used On Net.

It Was Sent For An Auction Also.

 

 

The Only known Photograph,Above, Of The Tomb Of The Prophet Muhammad in Medina , a site revered by Muslims across the globe, is expected to fetch at least £90,000..

IT Was This Picture That Was Auctioned

 

{ without added sticker ofcourse }
 Picture - 1

 

Rauza-e-rasool

 

Picture - 2 

prophet_muhammad_pbuh_tomb4

 Picture - 3

prophet_muhammad_pbuh_tomb1

Picture 4:

prophet_muhammad_pbuh_tomb2

Picture 5:

prophet_muhammad_pbuh_tomb3

Picture 6:

prophet_muhammad_pbuh_tomb5

 People's are so much blind that many have taken print out of picture and hanging on Walls in home.

WHERE IS PROPHET TOMB ,CAN WE SEE ???

  Its Behind These Wall.We Are Not Allowed To See ! Those Who Try, They Just See Darkness, Few Dust,Light

 

7395949941eeb826589bxy0                      copy

 

SO,WHOSE TOMB PICTURES ?????

The tomb on the photo's are not the BLESSED one of our Prophet (salallahu aleyhi was salaam) but it is the tomb of Osman Ghazi, the first sultan of the Ottoman Empire and MAULANA RUMI( Turkey ).

For More Information about Osman-Gazi .

And here is the proof : match these pictures..

Osman-Gazi tomb old postcards:

osmangazi3rp6

 

osmangazikartpostaldl0

And the state of the tomb in recent times:

osman_gazi

 

othmangazi_grave2

othmangazi_grave

separator

MAULANA RUMI TOMB PICTURES

What a pity that in many Muslim countries this tomb is presented as the tomb of the Prophet (salallahualeyhi sallam) and pictures are sold and are hanged into houses.

Ps- The Prophets salallahu Alaihe wassalam Has No Tomb Or Sanduqa On It.

Jafar Bin Muhammad Reported From His Father

" The Grave Of The Prophet Peace Be Upon Him, Was Raised One Hand From The Ground And Was Coated With Red Clay And Some Gravel "

This Was Narrated By Abu Bakr-An-Najjad

 

 

Yaa Allah mujh se koi galti hui hai toh maaf farma

 PM asks RBI to look into Malaysian Islamic bankingWatch this - funny but also seriousCrystal Masjid In Tringano (Most Beautiful Masjid)

This is really beautiful!

This Masjid was built in 2006-2008 by Sultan Mizan Zain Al Abdeen
 
And was officially opened in 8 Feb 2008.
 
It is located in One man Island in State of Tringano , Malaysia .
 
Visit Us @                    www.Fropki.com
 
Visit Us @                    www.Fropki.com
 
 
 
Visit Us @ www.Fropki.com

No other Intercessor will have a greater status than the Qur'an, neither a Prophet nor an angel.


 

A Beautiful Hadith

Rasulullah (Sallallahu alaihe wasallam) said: 'When a man dies and his relatives are busy in funeral, there stands an extremely handsome man by his head. When the dead body is shrouded, that man gets in between the shroud and the chest of the deceased.

When after the burial, the people return home, 2 angels, Munkar and Nakeer (names of two special Angels), come in the grave and try to separate this handsome man so that they may be able to interrogate the dead man in privacy about his faith. But the handsome man says, 'He is my companion, he is my friend. I will not leave him alone in any case. If you are appointed for interrogation, do your job. I cannot leave him until I get him admitted into Paradise '.

Thereafter he turns to his dead companion and says, 'I am the Qur'an, which you used to read, sometimes in a loud voice and sometimes in a low voice. Do not worry. After the interrogation of Munkar and Naker, you will have no grief.'

When the interrogation is over, the handsome man arranges for him from Al-Mala'ul A'laa (the angels in Heaven) silk bedding filled with musk...

Rasulullah (Sallallahu alaihe wasallam) said: 'On the Day of Judgment, before Allah, no other Intercessor will have a greater status than the Qur'an, neither a Prophet nor an angel.'

May Allah bestow this favor on all of us… AMEEN

 Pls Vote for Krishnan - CNN hero of 2010 - Philanthropy : He brings hot meals to India's homelessThis is the difference between those who talk and those who act. Let us start similar things wherever we live. There are many poor cancer patients who sleep on the footpath outside the Indo-American Cancer Hospital near KBR Park. Maybe we can arrange to provide food for them or give them blankets or something. Just do it quietly without any banners and tamasha. Let Allah be pleased with us. We need to see Muslim faces in all these places.

 

Vote for Krishnan but also let us do more than make two clicks on the keyboard please.

 

Was salaam


 

We can help Krishnan win!!

 This is one of the most incredible stories of personal commitment.

 
Narayanan Krishnan, all of 29 years old now, does what he was professionally trained to do as a chef. Feed people. Only Krishnan does not do this in the swanky confines of a 5-star hotel. Every day, he wakes up at 4 am, cooks a simple hot meal and then, along with his team, loads it in a van and travels about 200 km feeding the homeless in Madurai, Tamil Nadu. 
 
Krishnan feeds, often with his hands, almost 400 destitute people every day. And for those who need it, he provides a free haircut too.


According to CNN, eight years ago, this award-winning chef with a five-star hotel chain was all set to go to Switzerland for a high-profile posting. On a visit to a Madurai temple, he came across a homeless, old man eating his own human waste. That stark sight changed Krishnan's life. 

Much to the dismay of his parents, CNN says, Krishnan abandoned his career plans and decided to spend his life and his professional training in looking after those who could not care for themselves. He has provided more than 1.2 million hot meals through his nonprofit organisation Akshaya Trust, and now hopes to extend this to shelter for the homeless too. 
 
Krishnan is the only Indian in a list of 10 heroes that CNN has picked worldwide to honour. One of them will be chosen CNN Hero of the Year, selected by the public through an online poll. If many Indians get together to vote for this inspiring man, he can win by a long mile. 
 
If Krishnan wins he will get $100,000 in addition to the $25,000 that he gets for being shortlisted for the Top 10. Akshaya Trust needs all the monetary support it can get to build on Krishnan's dream. Let's help him get there.

Vote for Krishnan here. 
The poll continues through November 18 at 6 a.m. ET.Read more at: http://www.ndtv.com/article/catch+of+the+day/catch-he-brings-hot-meals-to-india-s-homeless-61029?cp

 

 

 

 
 


Wednesday, October 27, 2010

Bible Does Not Legitimize The Occupation Of Palestine: The Vatican By Salim Nazzal


Bible Does Not Legitimize  The Occupation Of Palestine: The Vatican By Salim Nazzal

 

http://www.countercurrents.org/nazzal261010.htm

 

The synods for the Middle East which lasted two weeks in the Vatican, have issued an important document which supports the Palestinian right to live free in Palestine. The document signed by more than 180 bishops from the catholic churches and other churches invalidated the Jewish argument that they are exclusively chosen by God. The document has cast out the zionist argument which uses the bible to authenticate its occupation. It makes it crystal clear that the bible cannot be used to inflict pain, occupation, or injustice on Palestinians

 


as I leave today, I read


A Response to the Threat of Arrest for Sedition

"Pity the nation that has to silence its writers for speaking their minds. Pity the nation that needs to jail those who ask for justice."

by Arundhati Roy

Kashmir, Oct. 26 -- I write this from Srinagar, Kashmir. This morning's papers say that I may be arrested on charges of sedition for what I have said at recent public meetings on Kashmir. I said what millions of people here say every day. I said what I, as well as other commentators have written and said for years. Anybody who cares to read the transcripts of my speeches will see that they were fundamentally a call for justice. I spoke about justice for the people of Kashmir who live under one of the most brutal military occupations in the world; for Kashmiri Pandits who live out the tragedy of having been driven out of their homeland; for Dalit soldiers killed in Kashmir whose graves I visited on garbage heaps in their villages in Cuddalore; for the Indian poor who pay the price of this occupation in material ways and who are now learning to live in the terror of what is becoming a police state.

Yesterday I traveled to Shopian, the apple-town in South Kashmir which had remained closed for 47 days last year in protest against the brutal rape and murder of Asiya and Nilofer, the young women whose bodies were found in a shallow stream near their homes and whose murderers have still not been brought to justice. I met Shakeel, who is Nilofer's husband and Asiya's brother. We sat in a circle of people crazed with grief and anger who had lost hope that they would ever get insaf-justice-from India, and now believed that Azadi-freedom-was their only hope. I met young stone pelters who had been shot through their eyes. I traveled with a young man who told me how three of his friends, teenagers in Anantnag district, had been taken into custody and had their finger-nails pulled out as punishment for throwing stones.

In the papers some have accused me of giving 'hate-speeches', of wanting India to break up. On the contrary, what I say comes from love and pride. It comes from not wanting people to be killed, raped, imprisoned or have their finger-nails pulled out in order to force them to say they are Indians. It comes from wanting to live in a society that is striving to be a just one. Pity the nation that has to silence its writers for speaking their minds. Pity the nation that needs to jail those who ask for justice, while communal killers, mass murderers, corporate scamsters, looters, rapists, and those who prey on the poorest of the poor, roam free.